Política de privacitat i avís legal

Introducció

La informació que com a usuari proporcioni a través d’aquest web queda protegida en els termes d’aquesta política de privacitat.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Declaració de compliment normatiu.

Deià Escola d’Art i Disseny informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través d’aquest lloc web.

Deià Escola d’Art i Disseny (titular d’aquest web), garanteix la confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides, tenint adoptades mesures de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir la integritat i seguretat de les dades de caràcter personal, d’acord amb el que preveu la normativa estatal vigent i, en tot cas, el Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, posant per a això els mitjans tècnics necessaris per a impedir qualsevol alteració, pèrdua, accés sense autorització o mala utilització de les dades tractades.

Deià Escola d’Art i Disseny no serà responsable d’incidències sobre dades personals quan es derivin d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades o bé quan es degui a una falta de diligència de l’Usuari pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves contrasenyes d’accés o de les seves pròpies dades personals. El seu compromís, la veracitat de les dades que ens indiqui.

Com a usuari accepta i garanteix que les dades personals que faciliti són veraces, sent l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a Deià Escola d’Art i Disseny com a responsable d’aquest web o un tercer, si emplena qualsevol formulari amb dades falses o de terceres persones causant engany, dany o perjudici.

Preguem ens comuniqui qualsevol variació que pugui donar-se en les dades facilitades enviant un correu electrònic a deiadisseny@xtec.cat

Privacitat de menors.

Seguint les instruccions de la Agencia Española de Protección de Datos – i tot i que el RGPD determina que no seria lícit tractar dades de menors de 16 anys excepte amb el consentiment de qui ostenti la pàtria potestat; i en qualsevol cas mai per sota dels 13 anys en cas de legislació estatal-, els menors de 14 anys no han de cedir les seves dades personals a Deià Escola d’Art i Disseny, sense el previ consentiment d’aquells que ostentin la pàtria potestat i/o tutela legal.

En cas que Deià Escola d’Art i Disseny detecti usuaris que poguessin ser menors de 14 anys, es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document equivalent, o, si escau, l’autorització d’aquells qui ostentin la pàtria potestat i/o tutela legal, causant la seva baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.

Incorporació de dades personals per part de Deià Escola d’Art i Disseny. Finalitats i tractament.

Deià Escola d’Art i Disseny informa els usuaris que totes les dades personals que facilitin a través d’aquest Lloc Web, incloent l’adreça IP, seran incorporades i tractades als fitxers titularitat de Deià Escola d’Art i Disseny que, a efectes d’aquesta política de privacitat té registrats com Activitats del Tractament en el seu oportú registre. En aquest sentit, i pel que és competència dels mateixos s’efectuarà els següents tractaments:

RAT

Prèviament a l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través de qualsevol formulari de contacte en aquest web, com a usuari ha d’acceptar haver llegit aquesta política de privacitat i les condicions d’ús d’aquest web, amb la finalitat de prestar el seu exprés i informat consentiment al tractament de les seves dades amb les finalitats indicades en aquesta política de privacitat. Tal aprovació comporta el seu consentiment exprés a:

La incorporació de les seves dades de caràcter personal en els fitxers de dades personals de Deià Escola d’Art i Disseny.

L’accés per Deià Escola d’Art i Disseny a les dades que, d’acord amb la infraestructura d’aquest web, es necessiten per contactar amb usuari, validacions o recomanacions en xarxes socials i/o enviar-li el butlletí de notícies de Deià Escola d’Art i Disseny.

L’autorització per a comunicar-nos electrònicament amb vostè en resposta a les seves consultes, en enviaments d’informació publicitària.

La realització periòdica d’estudis d’anàlisi de la web amb finalitats estadístiques sobre la base de les dades facilitades.

Com a resultat del seu registre i interacció a través d’aquest web de Deià Escola d’Art i Disseny, pot demanar i emmagatzemar la següent informació de caràcter personal:

  • Nom, adreça de correu electrònic i informació de contacte.
  • Dades en les seves activitats en aquesta plataforma (articles i continguts que visiti o estiguin relacionats amb el seu perfil de navegació);
  • Els seus comentaris en converses i valoracions que faci a través d’aquest web.
  • Les comunicacions electròniques que ens envieu o dades que emeti en les seves consultes.
  • En el cas que per a l’enviament d’informació sol·licitada sigui necessària la transferència internacional de dades, se us demanarà pel seu consentiment exprés la referida transferència. Procurem sempre utilitzar eines segures a on els servidors es trobin preferiblement a Espanya, o, en el seu defecte, en algun estat membre de la Unió Europea, o bé que compleixin la legalitat europea d’acord amb les guies i recomanacions de la Agencia Española de Protección de Datos.

No farem servir les seves dades per a cap altra finalitat no expressada en aquesta política de privacitat, ni enviarem informació addicional no sol·licitada mitjançant el seu consentiment exprés.

Exercici de drets.

En qualsevol moment l’usuari pot modificar les seves preferències d’enviaments comercials, així com exercitar en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació en el tractament i oblit, dirigint-se a Estudi Deià Escola d’Art i Disseny, S.L., amb C.I.F. Q5856288E, previstos al Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, mitjançant una comunicació escrita dirigida a Deià Escola d’Art i Disseny amb seu a Carrer Ignasi Agustí 2–4, 08042 Barcelona; o bé mitjançant correu electrònic dirigit a deiadisseny@xtec.cat. En tots dos casos, l’usuari haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui; així com tota aquella documentació adjunta necessària i acreditava del dret que s’exercita.

També pot fer ús dels models i formularis que per a l’exercici d’aquests drets posa a la seva disposició el portal de l’Agencia Española de Protección de Datos.

A més, si no desitja rebre comunicacions per correu electrònic pot exercir el seu dret de supressió, limitació en el tractament i oposició sol·licitant la seva baixa igualment per correu ordinari o electrònic, a més de fer-ho a través de l’enllaç que tindrà en cada correu electrònic que rebi de Deià Escola d’Art i Disseny.

El dret d’accés vol dir que té dret a obtenir informació sobre si les seves dades de caràcter personal estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s’estigui realitzant, els tractaments als quals són objecte, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades, les transferències internacionals, el període de conservació i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos. Per exercir-ho no necessita emetre justificació, llevat que ho hagués exercitat en els últims sis mesos i/o acrediti un interès legítim. En cas d’exercir el seu dret d’accés, de Deià Escola d’Art i Disseny està legalment obligada a resoldre sobre la sol·licitud d’accés en el termini màxim d’un mes a comptar de la recepció de la sol·licitud, podent denegar l’accés i invocar en el seu cas la tutela de l’Agencia de Protección de Datos amb motiu d’haver-se exercitat aquest accés en els sis mesos anteriors, o perquè ho prevegi o impedeixi una norma nacional o comunitària.

El dret de rectificació vol dir que té dret a que modifiquem les dades que siguin inexactes o incompletes, per això haurà indicar-nos a quines dades es refereix i la correcció que s’ha de realitzar aportant documentació que ho justifiqui. Haurem de fer la rectificació amb la major diligència possible i, en qualsevol cas, en un termini no superior a un mes i només podrem denegar-ho expressant els motius i recordant l’exercici del dret a la tutela per l’Agencia de Protección de Datos.

El dret de supressió significa que té dret a que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives havent-se, en aquest cas, jde ustificar la concurrència de motius fundats i legítims relatius a la seva situació personal. Haurem de realitzar la supressió en un termini no superior a un mes, podent denegar-ho expressant els motius i recordant l’exercici del dret a la tutela per l’Agencia de Protección de Datos.

El dret d’oposició vol dir que té dret a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o parem en el mateix en els supòsits en què no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, que es tracti de fitxers de prospecció comercial o que tinguin la finalitat d’adoptar decisions referides a l’interessat i basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades. Haurem de fer la rectificació en un termini no superior a un mes, podent denegar-ho expressant els motius i recordant l’exercici del dret a la tutela per l’Agencia de Protección de Datos.

El dret a la limitació en el tractament suposa la potestat dels interessats de sol·licitar i obtenir del Responsable del Tractament, una limitació del tractament de les seves dades personals quan concorrin algun dels següents escenaris: inexactitud, il·licitud, reclamacions i/o oposició. Haurem de procedir a la limitació amb la major brevetat possible i, en qualsevol cas, en un termini no superior a un mes, podent denegar-ho expressant els motius i recordant l’exercici del dret a la tutela per l’Agencia de Protección de Datos.

El dret a l’oblit implica el dret a impedir la difusió d’informació personal a través d’internet quan la seva publicació no compleix els requisits d’adequació i pertinència que preveu la normativa. Haurem de processar la seva petició el més aviat possible i, en qualsevol cas, en un termini no superior a un mes, podent denegar-ho expressant els motius i recordant l’exercici del dret a la tutela per l’Agencia de Protección de Datos.

El dret a la portabilitat de les dades és un dret que complementa el dret d’accés, ja que permet a les persones obtenir les dades que han proporcionat a l’empresa (Responsable del Tractament) en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica . Implica que les seves dades personals, com a usuari, es poden transmetre directament de l’empresa a una altra, sense necessitat de ser lliurats al propi usuari, sempre que això sigui tècnicament possible. Haurem de realitzar aquesta transferència – des que sigui possible tècnicament- el més aviat possible i, en qualsevol cas, en un termini no superior a un mes, podent denegar-ho expressant els motius i recordant l’exercici del dret a la tutela per l’Agencia de Protección de Datos.

En relació als drets en el tractament de dades a través de canals en xarxes socials, ha de tenir en compte el següent:

  • L’accés, la portabilitat de les dades i el dret a l’oblit, ve definit per la funcionalitat de cada xarxa social i la capacitat d’accés a la informació d’acord amb la configuració que tingui dissenyada per al seu perfil.
  • La rectificació només podrem atendre-la en relació a la informació que es trobi sota el nostre control, per exemple, eliminar comentaris publicats en aquesta pàgina des d’una xarxa social vinculada o dels nostres perfils en xarxes socials, sempre que no ho siguin per tercers. Tot allò que escapi del nostre control haurà de sol·licitar el seu exercici davant la xarxa social en qüestió.
  • La supressió, oposició o limitació en el tractament pot executar-se en relació a la informació que es trobi sota el nostre control o el seu com usuari, per exemple, deixar de ser seguidor en aquella xarxa social que decideixi. Com a usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix la seva informació, per això és convenient que accedeixi i configuri la privacitat dels seus comptes.

Delegat de Protecció de Dades.

Per qualsevol dubte relacionat amb protecció de dades. Contacte:

Deià Escola d’Art i Disseny
Adreça de correu electrònic: deiadisseny@xtec.cat
Telèfon: 933 546 073
Carrer Ignasi Agustí 2–4, 08042 Barcelona

Seguretat.

Emmagatzemem les dades personals de l’usuari en servidors segurs, protegits contra els tipus d’atacs més habituals i ubicats a Espanya.

No obstant això i, atès que no hi ha tecnologia invulnerable, l’usuari també ha de posar els mitjans al seu abast per mantenir el nivell de seguretat de les seves dades, mitjançant l’ús de contrasenyes robustes, la periòdica modificació de les seves contrasenyes, evitant fer servir la mateixa en comptes diversos així com evitant prendre nota d’elles en cap suport físic o no xifrat.

Deià Escola d’Art i Disseny utilitza tecnologies adequades a l’estat de la tècnica actual, per protegir les seves dades i informacions personals, procurant la més estricta confidencialitat i aplicació d’eines tècniques de seguretat de la informació tècniques i organitzatives (contrasenyes, seguretat física, xifrat de dades, etc.) que corresponguin d’acord amb la legislació aplicable, així com mantenint en tot moment actualitzat el document de seguretat amb les mesures establertes reglamentàriament.

Cessió de dades a tercers.

Deià Escola d’Art i Disseny informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres persones o organitzacions, amb l’excepció que la cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació del servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb proveïdors de serveis encarregats del tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan Deià Escola d’Art i Disseny disposi del consentiment de l’usuari i mantingui una relació contractual amb l’encarregat del tractament que en garanteixi la confidencialitat i compliment.

Si Deià Escola d’Art i Disseny fos requerida per les autoritats competents podrà comunicar informació personal per respondre a requeriments legals, investigació penal d’una possible activitat il·legal o reclamacions que afirmin que un contingut infringeix els drets de tercers o protegir els drets, la propietat o la seguretat de tercers. En aquests casos, Deià Escola d’Art i Disseny podrà comunicar a les autoritats competents informació personal tal com nom i cognoms, ciutat o província, codi postal, número de telèfon, adreça de correu electrònic, historial de l’usuari i adreça IP.

Si Deià Escola d’Art i Disseny fos transmesa, absorbida o fusionada amb una altra entitat, ens comprometem a pactar la subrogació i compromís de la nova entitat gestora responsable del tractament de les dades de caràcter personal per a la continuació d’aquesta Política de Privacitat advertint el compromís que si la informació personal fos utilitzada de forma contrària a aquesta política s’haurà de notificar a l’Usuari prèviament. En qualsevol cas, i de resulta de l’operació, s’ha de traslladar igualment a l’Usuari perquè aquest pugui renovar o, si escau, revocar el consentiment atorgat anteriorment.

Prohibició als usuaris de cedir dades de tercers.

Deià Escola d’Art i Disseny prohibeix expressament a l’usuari compartir, facilitar o cedir a ningú dades de tercers, que pogués obtenir com a conseqüència del contacte, interacció o realització de navegació o consulta a través d’aquest web, excepte si pogués acreditar l’expressa autorització de l’usuari les dades pretén cedir.

Recordem als usuaris que quan parlem de dades parlem també d’arxius d’imatge de persones. La imatge personal és una dada protegit per la normativa. Ningú pot utilitzar-la sense el consentiment exprés de la persona que apareix en ella.

Com a usuari reconeix assumir la seva responsabilitat obligant-se a mantenir indemne a Deià Escola d’Art i Disseny davant de qualsevol possible reclamació, pena, multa o sanció a què pogués venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari del deure descrit .

En cas de facilitar dades de caràcter personal d’altres persones, ho ha de fer amb el seu consentiment i havent-li informat, amb caràcter previ, dels extrems continguts en aquesta Política de Privacitat.

Cookies.

A l’enllaç Política de Cookies l’informem que aquest web de Deià Escola d’Art i Disseny pot fer servir cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de l’usuari que accedeix a aquest web) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc, per compartir en xarxes socials i, en alguns casos, per a realitzar anàlisis d’estadístiques d’avaluació i propostes de millora.

Per obtenir aquestes anàlisis aquest web pot emmagatzemar determinada informació en els registres del servidor de forma automàtica mitjançant l’ús de cookies que recullen dades d’ús i navegació relatius a la utilització d’aquest web per la seva part com a usuari. Aquests registres solen incloure informació com ara, el tipus de navegador, idioma del navegador, data i hora de sol·licitud d’accés, URL, model d’equip o dispositiu, la versió del sistema operatiu, els identificadors únics (IP) i les dades sobre la xarxa mòbil utilitzada en l’accés i navegació per aquest web.

La IP està consideranda una dada personal, en el sentit que podria investigar-se la seva situació i identificar el dispositiu i la seva localització si cal a instància de les autoritats competents. Deià Escola d’Art i Disseny utilitza les cookies que registren les adreces d’IP en l’accés i navegació per aquest web per analitzar i mesurar l’accés i temps de permanència per les diferents pàgines d’aquesta web, i extreure conclusions sobre la tendència del trànsit al web. Deià Escola d’Art i Disseny no associa adreces IP, ni altres dades que desprengui la utilització de cookies, ni els resultats de mètriques, amb informació identificable de les persones, ni per recollir informació de caràcter personal, tot i que puntualment pugui servir-nos per dirigir publicitat o segmentar usuaris a qui dirigir-la.

És convenient que com a usuari sàpiga que fem servir eines i plataformes d’Internet que instal·len cookies que no depenen de nosaltres, de manera que és possible que els titulars d’aquestes eines utilitzen aquestes dades per a altres usos, del que Deià Escola d’Art i Disseny no és responsable. Per aquesta raó, és convenient que llegeixi la Política de Cookies del present web per conèixer quines tenen caràcter de pròpies, quines són de tercers, quines són permanents, temporals o de sessió; i pugui decidir desinstal·lar aquelles que consideri oportunes, ja que no afectarà en molt el resultat, comoditat o experiència de navegació. En la política de cookies trobarà les dreceres que permetran modificar la configuració del seu ordinador o dispositiu, desactivant o eliminat les cookies si ho estimes convenient.

Formulari de subscripció a continguts.

En aquest cas, es sol·liciten les següents dades personals: Nom, Email, per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitades per l’usuari al realitzar la subscripció. Dins del web hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletters estan gestionats per Mailchimp. S’informa que les dades que es facilitin estaran ubicades en els servidors de Mailchimp  (proveïdor de www.deiadisseny.cat). La informació està disponible aquí, aprovada pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.

Modificació.

Deià Escola d’Art i Disseny podrà modificar aquesta política de privacitat en qualsevol moment publicant-la en aquest lloc web, a on constarà sempre la data de l’última actualització aplicable.

Aquesta política de privacitat està actualitzada a data 04/05/2022