Formació en Entorn Professional

L’Escola Deià està desenvolupant com escola pionera i en aplicació experimental, la Gestió Projectes Professionals (GPP) per alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior d’Interiorisme.

Som una de les primeres escoles que està aplicant aquesta modalitat formativa en els estudis professionalitzadors de disseny. Avui en dia, el món professional és molt exigent amb l’organització del treball, per extreure el millor dels recursos emprats.  El treball en grup és la forma de treball cada vegada més emprada per les empreses. Treballar en grup és molt més que treballar en un mateix projecte i compartir un objectiu o un espai físic. Implica intercanvi de coneixements, de capacitats, una complementarietat (potser no només laboral sinó també personal) entre els treballadors. Aquesta formació s’imparteix a l’escola és a través del Mòdul de Formació en entorn professional.

El mòdul GPP, vol introduir l’alumne en aquesta forma de treballar portant a terme projectes o encàrrecs reals,  per situar-lo en l’entorn professional.  La durada del mòdul és de 104 hores el que representa 4 hores setmanals. Tots els exercicis i activitats que es desenvolupen a GPP són encàrrecs reals bé directament del Departament d’Educació, bé d’organismes públics, o associacions veïnals,…

 Els objectius que busca són:

— Preparar els alumnes per a un món laboral que els serà molt exigent.

— Treballar en cooperació amb d’altres que tinguin una formació complementària.

— Intercanviar i complementar informació, coneixements i habilitats.

— Afavorir la productivitat: el resultat és millor que si cada persona treballés individualment al màxim de la seva capacitat. És el producte de la sinèrgia del grup.

— Millorar la capacitat creativa per l’intercanvi d’informació procedent de matèries i punts de vista molt variats.

— Millorar la tolerància i la flexibilitat dels individus.

— Millora de les relacions interpersonals.

Actualment l’alumnat de 2n dels graus superiors d’interiorismes, estan desenvolupant molts projectes de base reals que hauran d’anar lliurant i realitzant com a encàrrecs professionals.

Últimes noticies