Deià Lab

El programa d’innovació i transferència de coneixement CooperArt desenvolupa metodologies d’innovació i transferència de coneixement entre els centres i les empreses o entitats i integra formació específica i de jornades d’intercanvi, amb l’objectiu que les escoles d’art es donin suport i comparteixin estratègies i experiències.

Així mateix, fomenta la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques amb altres centres educatius; promou el compromís col·lectiu entre el professorat, l’alumnat i les empreses o entitats i el desenvolupament de capacitats clau com la responsabilitat, l’organització del treball, l’emprenedoria, el treball en equip, l’autonomia, la resolució de problemes, la comunicació i l’aprendre a aprendre, davant de reptes amb sentit empresarial, i posa a les escoles d’art en disposició d’interactuar amb altres centres educatius, les empreses i les entitats per al desenvolupament, transferència i aplicació de coneixements.

L’escola d’art, des del mòdul de Gestió de projectes professionals, pot atendre encàrrecs d’entitats o empreses que no suposin intrusisme professional o competència deslleial cap a altres empreses o professionals del sector, i sempre amb una clara vocació pedagògica.

Carta de serveis

Carta de serveis que ofereix Deià Lab a les entitats i empreses.

Nom del Servei. Deià Lab. Estudi de disseny d’arquitectura efímera.

Serveis. Descripció. Línies de servei. Àmbit i tipologia dels projectes

Serveis

L’estudi de disseny està emmarcat en l’àmbit del disseny d’interiors especialitzat en arquitectura efímera. S’ofereixen serveis de Disseny i producció de sistemes expositius i muntatges efímers:

— Disseny de sistemes expositius;

— Disseny d’aparadors;

— Disseny d’esdeveniments.

S’ofereix tot el procés de disseny, des de les fases inicials de projecte fins a la producció i muntatge.

Missió i objectius

La missió de l’estudi és oferir serveis de disseny dins l’àmbit de l’arquitectura efímera, fomentant el treball cooperatiu i l’autonomia dels alumnes implicats, amb l’objectiu que coneguin per pròpia experiència com es treballa en un estudi de disseny. També té per objectiu permetre als estudiants integrar en el seu aprenentatge l‘ambient real d’un entorn laboral, adquirint hàbits de relacions humanes a l’empresa, del treball en equip, l’orientació cap al client, sentit d’iniciativa i esperit emprenedor, cultura d’empresa, innovació tecnològica, perfils professionals, i altres.

El conjunt de serveis i activitats de l’estudi s’emmarca en l’àmbit dels Cicles Formatius de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny. Deià Escola d’Art i Disseny imparteix les especialitats: Projectes i Direcció d’Obres de Decoració, Moblament, i Arquitectura efímera.

Destinataris

Condicions per sol·licitar el servei

Destinataris

— Associacions de comerciants;

— Entitats sense ànim de lucre;

— Institucions municipals;

— Escoles d’art del programa.

Requisits

— Que les entitats o usuaris sol·licitants no tinguin ànim de lucre;

— Que els encàrrecs clarament no suposin competència deslleial cap a altres professionals del disseny;

— Que les entitats o usuaris acordin amb el responsable del programa al centre, el briefing i terminis concrets tot atenent als condicionants del programa.

Canals de prestació i sol·licitud del servei 

Sol·licitud

La sol·licitud es pot realitzar emplenant el formulari que es troba al final d’aquesta pàgina

Tramitació

Coordinació Deià Lab i Programa CooperArt

Persona de contacte: Bàrbara Vich. deialab@deiadisseny.cat

Canals

— Presencial: Deià Escola d’Art i Disseny. Carrer Ignasi Agustí, 2-4. 08042 Barcelona.
— Telefònic: 933 546 073.
— Correu electrònic: deialab@deiadisseny.cat
— Digital: deiadisseny.cat/deia-lab/
— Correu postal: Deià Escola d’Art i Disseny. Carrer Ignasi Agustí, 2-4. 08042 Barcelona

 

Equip tècnic 

Unitat/departament responsable. Unitats/departaments implicats. Equip tècnic

Unitat responsable: Cicle d’Interiors de Deià Escola d’Art i Disseny

Mòduls implicats: Projectes, Tecnologia, Teoria de la Imatge Publicitària i FOL.

Equip tècnic

— Professorat: 1 professor del cicle d’Interiors amb experiència professional i 1 professor de FOL;

— Col·laboradors externs: participació puntual d’experts en funció de les necessitats de l’encàrrec.

— Alumnat participant: 2n de Cicle Formatiu de Grau Superior Arquitectura Efímera.

— Espai de treball: Aula taller a Deià Escola d’Art i Disseny.

 

Drets i deures

Drets i deures. Compromisos de l’escola d’art i l’empresa/entitat

Deià Escola d’Art i Disseny es compromet a que

— Cada encàrrec serà coordinat per una docent, que vetllarà per la correcta execució del projecte pel que fa a qualitat del servei i terminis establerts.

— Totes les tasques es realitzaran seguint escrupolosament les mesures de seguretat i protecció mediambiental.

Deures dels usuaris

Els usuaris hauran d’emplenar un formulari que recollirà, com a mínim els següent punts, seguint les recomanacions de l’AGD-FAD, per a cada encàrrec:

— Definició d’un objectiu del projecte: el projecte específic o l’objecte a dissenyar (per exemple, un aparador, una exposició, un esdeveniment, etc.)

— Definició d’una finalitat: quin ús es donarà de la peça creada o des de l’empresa simulada

— Requisits: explicació de les característiques de el projecte, aplicacions, condicions tècniques, etc.

— Definició dels participants: a qui es convoca (a nivell individual o en equip, a un o més centres, a un cicle formatiu i nivell concret, …)

— Composició de la comissió de valoració.

— Compensació del treball realitzat i reconeixement.

— Drets d’autoria.

L’usuari també es compromet a

— Presentar del briefing en una reunió entre alumnat i client perquè es puguin plantejar totes les preguntes que siguin necessàries i la informació sigui compartida.

— Realitzar seguiment del projecte amb presentacions de les propostes en cada fase i comunicació del feedback.

Pel que fa a l’autoria i la protección de dades, s’atendrà a la legislació vigent

Cost per a l’usuari

Cost per a l’usuari. Contraprestacions de la prestació del servei a l’empresa/entitat

Els serveis de disseny s’ofereixen sense cost econòmic

Les següents despeses aniran a càrrec de l’empresa o entitat sol·licitant:

— Tot el material emprat en cas de portar a terme la producció o muntatge del projecte;

— Les consultes amb especialistes externs;

— La subcontractació per a muntatges específics per part d’industrials externs.

Abans de l’inici de cada encàrrec s’establirà el tipus i abast de la contraprestació a percebre. Es podran establir contraprestacions basades en serveis, temps, formació, material o maquinari pel centre.

 

Servei d’atenció a l’usuari (client)

Servei d’atenció a l’usuari (client): suggeriments, agraïments i queixes

Els usuaris podran fer consultes, aportacions, queixes i suggeriments adreçant-se a

— Bústia d’agraïments, queixes i suggeriments, accedint a l’enllaç https://deiadisseny.cat/contact/

Formulari de contacte de Deià Lab