Àrea de transparència

Documents de gestió del centre

D’acord amb el Departament d’Educació (“Documents de gestió del centre” 25/10/19):

“La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació i el seu desplegament normatiu (el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, el Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, i el Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents) situen la presa de decisions en el centre educatiu, com a element nuclear del sistema educatiu.

L’exercici de l’autonomia dels centres, en el marc dels principis rectors del sistema i orientada a l’èxit i l’excel·lència educatives, requereix d’instruments operatius que permetin l’organització i la gestió del centre a fi d’assolir els objectius definits 
en el projecte educatiu i retre comptes davant la comunitat i l’administració educatives.

La legislació vigent preveu que tots els centres elaborin els seus documents de gestió, com a eines eficaces que els han 
de permetre un exercici responsable de l’autonomia reconeguda.”

En compliment de l’estipulat es poden descarregar els següents documents:

Bústia de suggeriments
  Licitació de contractes

  ANUNCI PEL QUAL ES FA PÚBLICA LA LICITACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA (EXP. 1/2021) 
  DOGC 8429 de data 09/06/2021
  A) Visita tècnica conjunta pel reconeixement de les necessitats de neteja del centre per part de les empreses que vulguin licitar: Dimarts 15 de juny del 2021 a les 11:00
  B) Data i hora límit per a la presentació de les obertes: Divendres 25 de juny del 2021 a les 14:00 a la secretaria del centre
  Horari general de secretaria per presentar les ofertes
  — Matins DLL a DV de 9:30 a 14:00
  — Tardes: DLL a DJ de 15:00 a 17:00
  Documentació

  — ANNEX 1 model PCAP licitació Neteja procediment obert NO HARMONITZAT centre Deià Escola d’Art i Disseny

  — ANNEX 2 model PPT licitació Neteja centre Deià Escola d’Art i Disseny

  — Dimarts 6 de juliol del 2021 a les 11.00: obertura del SOBRE BÇ
  — Divendres 9 de juliol del 2021 a les 11.00: obertura PÚBLICA del SOBRE C

  Resolució final de la licitació

  Un cop acabat tot el procediment de contractació del servei de neteja de l’Escola d’Art Deià de Barcelona s’ha adjudicat a l’empresa NETEGES DEL BARCELONÈS 1983 SL. El nou contracte té vigència des de 1 de setembre del 2021 fins al 31 d’agost del 2022 i prorrogable tres anys més.