Acord de pràctiques

Formació en centres de treball

Els nostres alumnes realitzen pràctiques formatives no laborals en centres de treball situats a l’entorn d’on cursen els seus estudis, mitjançant un conveni de col·laboració* que subscriuen l’escola i l’empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) dels nostres ensenyaments.

*Conveni de col·laboració: acord subscrit entre l’escola i l’empresa, segons model oficial, a fi que l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris pugui realitzar pràctiques i estades formatives que completen la seva formació al centre educatiu, no retribuïdes. Ha d’estar autoritzat pel Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (cadascuna de les parts implicades).

Què comporten per a l’alumnat?

 • — El coneixement del món laboral i de l’empresa
 • — La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada
 • — La compleció de la seva formació professional, per capacitar-se per a la seva incorporació al món laboral
 • — L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics
 • — L’apropament a la cultura d’empresa
 • — L’experiència en el món laboral com a pas previ per a la primera ocupació
 • — L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques
 • — La superació del crèdit de formació en centres de treball per a l’alumnat d’estudis post obligatoris

Què ofereixen a l’empresa?

 • — Captar futur personal qualificat
 • — Col·laborar en la formació del/de la jove aprenent/a
 • — Oferir l’accés del/de la jove estudiant/a a la seva primera ocupació
 • — Relacionar-se amb els centres educatius

Durada de les pràctiques

La durada de la formació pràctica en centres de treball serà la que estableixi el disseny curricular de l’ensenyament corresponent, organitzada en un temps de 4 hores diàries i 20 de setmanals si es compaginen les pràctiques amb l’activitat en el centre, o bé de 7 hores diàries fins a un màxim de 35 de setmanals si es fan de manera intensiva.

Alumnat que pot fer aquestes pràctiques

Tot l’alumnat que estigui matriculat en programes de qualificació professional inicial, cicles formatius de formació professional específica, ensenyaments esportius, d’arts plàstiques i disseny i batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.

Escoles i centres de treball que poden establir convenis de pràctiques

Tots els centres docents d’ensenyaments postobligatoris i escoles d’art, tant públiques com privades, de Catalunya.

Totes les empreses, professionals i organismes que, afiliats a alguna cambra de comerç o a algun col·lectiu empresarial, així com les diverses administracions i institucions públiques que hagin formalitzat un conveni marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament.

Control i seguiment de la formació pràctica en centres de treball

 • A l’escola
  — El/la coordinador/a de formació professional.
  — Els/les tutors/res de pràctiques professionals.
 • A l’empresa
  — Una persona responsable (tutor/a d’empresa), que en fa el seguiment amb el/la tutor/a de pràctiques professionals 
del centre educatiu.
 • A l’administració
  — La Unitat de Relacions Escola-Empresa del Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, 
que s’encarrega d’autoritzar els convenis i donar el suport necessari per fer el seguiment d’aquestes pràctiques.

Pla d’activitats

Formulari de contacte per a empreses

  Dades empresa (dades per a l’escola)

  L’empresa disposa d’un professional de l’àmbit
  dels estudis sol·licitats que farà de tutor de l’alumna/e durant les pràctiques?:

  Perfil sol·licitat

  Títol:

  Contacte per a l'oferta

  (dades a facilitar a les persones interessades)